agenda

Regulamin PLNOG 20

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego konferencji PLNOG 20 dostępnego za pośrednictwem adresu www.plnog.pl i stanowi integralną część umów zawieranych przez PROIDEA za pośrednictwem Serwisu.

I. Postanowienia ogólne.

1. Korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz Polityki Prywatności.

 

2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji partnerskich, etc.), przysługują PROIDEA i mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez PROIDEA.

 

3. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
d) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji Użytkownik może skontaktować się z PROIDEA poprzez pocztę e-mail, pod adresem monika.zmuda@proidea.org.pl, albo telefonicznie, pod numerem (+48) 506 689 468.

II. Definicje.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

1. Serwis – – strona internetowa dostępna pod adresem www.plnog.pl zawierająca informacje o Konferencji oraz umożliwiająca zgłoszenie udziału w Konferencji charakterze Uczestnika lub Prelegenta.

2. PROIDEA – PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łabędziej 9, 30-651 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP 6793088842, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, wpłaconym w całości.

3. Konferencja – konferencja branży telekomunikacyjnej pod nazwą PLNOG 20 organizowana przez PROIDEA w Warszawie dniach 19 – 20 marca 2018

4.Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

5. Agenda – ustalony przez PROIDEA szczegółowy program Konferencji, udostępniony w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom.

6. Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w Konferencji oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV Regulaminu.

7. Prelegent – osoba uprawniona do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji, wybrana przez PROIDEA zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt. V Regulaminu.

8. Student – osoba, która nie ukończyła 26 lat, kontynuująca edukację na Uczelni Wyższej, posiadająca ważną legitymację studencką .

III. Warunki korzystania z Serwisu.
1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu PROIDEA stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w szczególności:
a) dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;
c) dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne;
d) dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści - jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.


IV. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika.

1. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika uprawnia do wstępu na wszystkie prelekcje wskazane w Agendzie, a także do uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. pkt. IV.2. Regulaminu.

2. Dodatkowo, każdy Uczestnik uprawniony jest do:

a) otrzymania jednego zestawu materiałów konferencyjnych;

b) udziału w przerwach kawowych i obiadowych organizowanych przez PROIDEA w każdym dniu Konferencji. Catering zapewnia PROIDEA;

c) wstępu na organizowaną przez PROIDEA imprezę pokonferencyjną.

Organizator może przekazać Uczestnikowi koszulkę konferencyjną na zasadach określonych przez Organizatora w mailingu lub innych komunikatach.


3. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Koszt udziału uzależniony jest od czasu zgłoszenia uczestnictwa. Koszt uczestnictwa wskazany został w cenniku dostępnym za pośrednictwem formularza rejestracji.


4. Koszt wskazany w pkt. IV.3. dotyczy udziału w Konferencji jednej osoby.


5. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika z wejściówką studencką jest płatny. Koszt biletu studenckiego jest niższy od biletu standardowego, zgodnie z informacją zawartą w formularzu rejestracyjnym.


6. Uczestnik z wejściówką studencką uprawniony jest do wstępu na wszystkie prelekcje wskazane w Agendzie, do otrzymania identyfikatora i opaski konferencyjnej.


7. Uczestnik z wejściówką studencką jest uprawniony do udziału w przerwach kawowych i lunchu w każdym dniu Konferencji, brania udziału w konkursie "PLNOG 20" oraz innych aktywnościach konferencyjnych nagradzanych kuponami.


8. Podczas imprezy wieczornej, wejściówka studencka upoważnia do wstępu do lokalu, do korzystania z Open Baru oraz poczęstunku.


9. Uczestnictwo w roli studenta weryfikowane będzie bezpośrednio po zarejestrowaniu się Uczestnika, na podstawie skanu lub zdjęcia ważnej legitymacji studenckiej. Wejściówka studencka przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat.


10. Koszt wskazany w pkt. IV.3. zostanie powiększony o kwotę należnego podatku od towarów i usług (VAT), za wyjątkiem przypadków, gdy po dokonaniu rejestracji Użytkownik przekazał PROIDEA, na adres e-mail rejestracja@proidea.org.pl oświadczenie o finansowaniu udziału w Konferencji ze środków publicznych.


11. Zapłaty za udział w konferencji dokonać można w walucie polskiej.


12. Zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego w Serwisie elektronicznego formularza rejestracji Uczestnika.


13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia opaski oraz identyfikatora konferencyjnego w widocznym dla Organizatorów miejscu (bądź zobowiązany jest do okazania ich każdorazowo po prośbie Organizatora), przez cały czas trwania konferencji. Brak opaski lub identyfikatora upoważnia Organizatora do usunięcia Uczestnika z terenu konferencji.


14. W formularzu rejestracji Uczestnika, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail (Na ten adres e-mail zostanie przesłany bilet, informacje dotyczące organizacji konferencji, before party i after party dlatego prosimy o podanie bezpośredniego i aktualnego adresu e-mail); numer telefonu; adres; a opcjonalnie także nazwę użytkownika w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter oraz LinkedIn. W formularzu rejestracji Użytkownik podaje również posiadany kod rabatowy (jeśli Użytkownik go otrzymał). Jeżeli Użytkownik, pomimo posiadania kodu rabatowego, nie poda tego kodu w toku rejestracji, traci uprawnienie do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na warunkach odpłatności wskazanych w cenniku, o którym mowa w pkt. IV.3.


15. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnika Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Poprzez przesłanie PROIDEA uzupełnionego formularza, Użytkownik składa PROIDEA ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.


16. Otrzymanie oferty, o której mowa w pkt. IV.15., PROIDEA potwierdza poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację. Z chwilą przesłania tej wiadomości Użytkownikowi, pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, albo też reprezentowaną przez Użytkownika osobą prawną, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji.


17. W ciągu 7 dni od dnia rejestracji PROIDEA przekaże na adres e-mail Użytkownika fakturę pro forma. Zapłaty za udział w Konferencji dokonać należy w terminie i na numer rachunku PROIDEA wskazany na fakturze pro forma. Zapłata może być dokonana niezwłocznie po uzyskaniu od PROIDEA potwierdzenia, o którym mowa w pkt. IV.16., na numer rachunku bankowego PROIDEA wskazany w przesłanej Użytkownikowi wiadomości e-mail, albo za pośrednictwem systemów płatności internetowych (id: platnosci@proidea.org.pl).


18. Brak zapłaty za udział w Konferencji nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa, a Użytkownik lub osoby zgłoszone do udziału zgodnie z pkt. IV.16. zachowują prawo udziału w Konferencji; w przypadku braku rezygnacji na warunkach określonych Regulaminem, PROIDEA zachowuje prawo do zapłaty. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym na fakturze, PROIDEA zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy o udział w Konferencji bez dodatkowych wezwań lub wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty.


19. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z PROIDEA bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami pkt. IV.16. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy następuje w formie pisemnej. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia załączonego do niniejszego Regulaminu.


20. Z zastrzeżeniem pkt. IV.19. Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2018 r., poprzez przesłanie PROIDEA pisemnego oświadczenia o rezygnacji w formie listu poleconego na adres PROIDEA. Termin uważa się za zachowany w przypadku nadania w powyższym terminie listu poleconego. W przypadku rezygnacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu, PROIDEA zwróci Użytkownikowi kwotę odpowiadającą uiszczonej zapłacie za udział Konferencji. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni, na podstawie faktury korygującej zaakceptowanej przez Użytkownika.

 

21. PROIDEA dopuszcza wprowadzenie zmiany na liście uczestników. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona PROIDEA w terminie nie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem konferencji. Zmiana Uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przekazania przez Użytkownika informacji o zmianie Uczestnika na adres e-mail rejestracja@proidea.org.pl, wraz z wskazaniem informacji o osobach, których zmiana dotyczy.

V. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta


1. Zgłoszenia chęci udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie PROIDEA elektronicznego formularza rejestracji Prelegenta dostępnego w Serwisie. W formularzu rejestracji Prelegenta Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu (opcjonalnie); kraj zamieszkania; nazwę firmy; skrócony życiorys (bio); tytuł wystąpienia w języku polskim i angielskim; abstrakt wystąpienia w języku polskim i angielskim; język wystąpienia. Do formularza Użytkownik załącza fotografię w formie cyfrowej.


2. PROIDEA przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracji Prelegenta.


3. Udział w konferencji w charakterze Prelegenta uzależniony jest od oceny nadesłanego zgłoszenia przez PROIDEA. Oceny nadesłanych zgłoszeń i wyboru Prelegentów dokonuje powołana przez PROIDEA Rada Programowa. O dokonanej ocenie zgłoszenia PROIDEA poinformuje Użytkownika drogą mailową.


4. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny zgłoszenia, Prelegent zobowiązany jest do przygotowania i nadesłania na adres poczty elektronicznej PROIDEA prezentacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji.


5. Poprzez dokonanie zgłoszenia, Użytkownik udziela PROIDEA niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów przekazanych PROIDEA w związku z udziałem w konferencji – abstraktów w języku polskim i angielskim, przesłanej PROIDEA prezentacji, jak również wystąpień Prelegenta podczas Konferencji. Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku Prelegenta („Prawa”). Licencja obejmuje:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie Praw dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową, na wszelkich rodzajach nośników, w tym na nośnikach CD i półprzewodnikowych, jak również wprowadzanie i przesyłanie Praw do pamięci systemów teleinformatycznych;


b) w zakresie rozpowszechniania – najem, użyczania i wprowadzanie do obrotu nośników na których Prawa utrwalono;


c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod lit. b powyżej – udostępnianie w taki sposób, by każdy miał do Praw dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą naziemną, jak i satelitarną, przekaz Praw w systemie transmisji strumieniowej (streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie.

Licencja udzielona zostaje pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny zgłoszenia zgodnie z pkt. V.3. powyżej. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w charakterze Uczestnika.


6. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w charakterze Uczestnika.

7. Prelegent, którego zaakceptowała Rada Programowa może zostać zastąpiony przez innego Prezentera, jeśli ten pochodzi z tej samej firmy, pokazuje ten sam materiał i sesja ma dokładnie ten sam profil techniczny lub handlowy oraz jeśli zmiana zostanie bezzwłocznie przekazana Organizatorowi.

8. Organizator ma prawo odmówić zastępstwa, jeśli nie zostanie dopełniony którykolwiek z powyższych elementów.

9. Prelegent, który nie zgłosił zmiany lub zmiana nie została zaakceptowana przez Organizatora, może zostać obciążony karą finansową o równowartości kosztu sesji sponsorskiej.

VI. Dane osobowe.

1. PROIDEA przetwarza dane osobowe Uczestnika i Prelegentów w zakresie i na zasadach wskazanych szczegółowo poniżej.


2. Administratorem danych osobowych jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP: 6793088842, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, wpłaconym w całości.


3. PROIDEA przetwarza dane osobowe Uczestnika, przekazane w formularzu rejestracji Uczestnika, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o udział w Konferencji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku rejestracji dokonanej na rzecz osoby prawnej, PROIDEA przetwarza dane osobowe Uczestnika w oparciu o zgodę udzieloną przez tego Uczestnika. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie pól w formularzu potwierdzenia udziału w Konferencji przez uczestników. Adres formularza przekazany zostanie Uczestnikowi w wiadomości e-mail informującej o zgłoszeniu do udziału w konferencji.


4. PROIDEA może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, związanych z prezentacją działalności i oferty PROIDEA oraz jej partnerów, jeśli osoby te wyraziły na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Uczestnika. W przypadku rejestracji dokonanej na rzecz osoby prawnej, PROIDEA może przetwarzać w powyższym celu jedynie dane osobowe osoby zgłaszającej, która może wyrazić na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych Uczestników następuje w oparciu o zgodę udzieloną za pośrednictwem formularza potwierdzenia udziału w Konferencji, o którym mowa w pkt. VI.3. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych w powyższym zakresie jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Konferencji.

5. PROIDEA przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy zgłosili chęć udziału w Konferencji w charakterze Prelegentów, w celach związanych z oceną nadesłanych wniosków i wyborem Prelegentów, a także w celach związanych z uczestnictwem Prelegenta w Konferencji. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia Prelegenta i jest w pełni dobrowolne, choć jest warunkiem dokonanie zgłoszenia udziału w Konferencji.

6. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia Prelegenta i jest w pełni dobrowolne, choć jest warunkiem dokonanie zgłoszenia udziału w Konferencji.

7. Osobom, o których mowa w pkt. IV i V przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania.

8. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, PROIDEA udostępnia dane osobowe w przypadkach, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

VII. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail monika.zmuda@proidea.org.pl lub pisemnie, na adres siedziby PROIDEA.


2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konferencji może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do PROIDEA.

 

3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. VII.2. nie będą rozpatrywane.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu w formie elektronicznej w formacie PDF.


2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, który przesłał PROIDEA formularz rejestracji Uczestnika lub Prelegenta, odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ustawieniach Konta, a ze strony PROIDEA za pośrednictwem adresu monika.zmuda@proidea.org.pl lub innego adresu w domenie proidea.org.pl.


3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.


4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.10.2015 r.

7. PROIDEA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym PROIDEA. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Użytkownika obowiązują postanowienia dotychczasowe.